Browse Source

Drops outdated bin/setup.sh

Adrien Panay 1 year ago
parent
commit
da84616524
1 changed files with 0 additions and 75 deletions
  1. 0 75
      bin/setup.sh

+ 0 - 75
bin/setup.sh View File

@@ -1,75 +0,0 @@
1
-#!/bin/bash
2
-
3
-POD_BIN_PATH=`dirname $0`
4
-POD_INSTALL_PATH=`dirname ${POD_BIN_PATH}`
5
-POD_INSTALL_FULL_PATH=`realpath ${POD_INSTALL_PATH}`
6
-
7
-echo $POD_BIN_PATH
8
-echo $POD_INSTALL_PATH
9
-echo $POD_INSTALL_FULL_PATH
10
-
11
-OLD_PATH=`pwd`
12
-
13
-
14
-cd ${POD_INSTALL_FULL_PATH}
15
-# virtualenv tg2env
16
-echo
17
-echo "-------------------------"
18
-echo "- initializes virtualenv"
19
-echo "-------------------------"
20
-echo "-> path:        tg2env/"
21
-echo "-> interpreter: python3"
22
-echo
23
-echo
24
-virtualenv -p /usr/bin/python3 tg2env
25
-
26
-echo
27
-echo
28
-echo "-------------------------"
29
-echo "- activates virtualenv"
30
-echo "-------------------------"
31
-source tg2env/bin/activate
32
-echo
33
-echo
34
-
35
-echo
36
-echo
37
-echo "-------------------------"
38
-echo "- installing turbogears"
39
-echo "-------------------------"
40
-pip install -f http://tg.gy/230 tg.devtools
41
-
42
-echo
43
-echo
44
-
45
-echo
46
-echo
47
-echo "-------------------------"
48
-echo "- install dependencies"
49
-echo "-------------------------"
50
-echo "-> psycopg2"
51
-echo "-> pillow"
52
-echo "-> beautifulsoup4"
53
-echo "-> tw.forms"
54
-echo "-> tgext.admin"
55
-pip install psycopg2
56
-pip install pillow
57
-pip install beautifulsoup4
58
-pip install tw.forms
59
-pip install tgext.admin
60
-echo
61
-echo
62
-
63
-echo
64
-echo
65
-echo "-------------------------"
66
-echo "- setup project"
67
-echo "-------------------------"
68
-cd pod/
69
-python setup.py develop
70
-echo
71
-echo
72
-
73
-
74
-
75
-cd ${OLD_PATH}